Điều lệ câu lạc bộ

CHƯƠNG I - TÊN GỌI – CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 1 - Tên gọi Câu lạc bộ

CEO 18

 • Tên chính thức: Câu lạc bộ CEO 18
 • Tên tiếng Anh: Chief Executive Officer 18 Club
 • Tên viết tắt: CEO 18 Club

Ý nghĩa: CEO là chữ viết tắt và là cách gọi dành cho Giám đốc điều hành để phân biệt giữa nghề giám đốc điều hành với các nghề giám đốc khác trong các doanh nghiệp. Club là cách gọi bằng tiếng Anh của cụm từ “Câu lạc bộ” đồng thời Club cũng có ý nghĩa là một nhóm người có cùng chí hướng.

 • Trụ sở đặt tại: 5 Hàng Chiếu, P. Đồng Xuân, Q. Hoàn Kiếm , Hà Nội
 • Điện thoại: 04. 39233 604
 • Email: vietceo18@gmail.com
 • Website: http://vietceo.info

Điều 2 - Tầm nhìn, sứ mệnh và tôn chỉ của Câu lạc bộ

 • Tầm nhìn của CEO 18 Club là:
  • Trở thành tổ chức xã hội- nghề nghiệp có uy tín tại Việt Nam của những người Việt Nam làm nghề Giám Đốc Điều hành.
  • Động viên và hỗ trợ lớp trẻ có năng lực và tâm huyết với nghề CEO đạt được tính chuyên nghiệp, hình thành một tầng lớp xã hội mới, góp phần vào việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước
 • CEO18 Club ra đời với sứ mệnh “Tập hợp những người Việt Nam đang làm, có tham vọng hoặc quan tâm đến nghề Giám Đốc Điều hành để chia sẻ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp nhằm nâng cao năng lực điều hành và góp phần xây dựng và duy trì lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp”.
 • Tôn chỉ của CEO 18 Club ”Nghệ thuật kết nối, chia sẻ thành công”

Điều 3 - Chức năng

 • Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên đang làm, có tham vọng làm, hoặc có quan tâm đến nghề giám đốc điều hành trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau, và học tập nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.
 • Cổ vũ, động viên và hỗ trợ tầng lớp trẻ có năng lực hướng đến việc hình thành một tầng lớp xã hội làm nghề giám đốc điều hành một cách chuyên nghiệp.

Điều 4 - Nhiệm vụ

 • Tổ chức các chương trình, dự án, hội thảo và tham quan có liên quan đến việc trao đổi kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.
 • Cung cấp các thông tin liên quan đến nghề giám đốc điều hành, tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tuyển dụng Giám đốc điều hành.
 • Tổ chức bồi dưỡng tri thức liên quan đến việc quản lý và điều hành doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hoá.
 • Tổ chức các hoạt động liên quan đến nghề giám đốc điều hành cho tầng lớp trẻ có năng lực trong xã hội.
 • Tham gia các hoạt động của chính quyền và các tổ chức xã hội khác có liên quan đến việc khuyến khích phát triển nghề giám đốc điều hành.

CHƯƠNG II - THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ

Điều 5 - Đối tượng tham gia

Tất cả các cá nhân là người Việt Nam trong và ngoài nước, không giới hạn tuổi tác, giới tính đang làm, có tham vọng làm hoặc có quan tâm đến nghề giám đốc điều hành đều có thể gia nhập Câu lạc bộ.

Điều 6 - Thủ tục gia nhập

Các đối tượng đề cập tại Điều 5 muốn gia nhập Câu lạc bộ phải nộp Phiếu đăng ký gia nhập (theo mẫu) và được sự chấp thuận của Ban chấp hành Câu lạc bộ.

Điều 7 - Quyền của thành viên

·         Được tham gia tất cả các hoạt động của Câu lạc bộ, kể cả các hoạt động do Câu lạc bộ phối hợp với các tổ chức khác để thực hiện.

o        Được tham gia thảo luận và biểu quyết các công việc của Câu lạc bộ.

o        Được tham gia ứng cử, đề cử và bầu cử Ban chấp hành Câu lạc bộ.

o        Được rút khỏi Câu lạc bộ theo nguyện vọng cá nhân bằng một thư thông báo gửi Ban chấp hành Câu lạc bộ.

Điều 8 - Nghĩa vụ của thành viên

·         Chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ , các quyết định của Câu lạc bộ.

o        Tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ.

o        Góp phần vận động, quảng bá và phát triển Câu lạc bộ.

o        Đóng lệ phí hoạt động, mức lệ phí hoạt động có thể được điều chỉnh khi có sự đồng ý của Đại hội đồng thành viên Câu lạc bộ.

CHƯƠNG III - NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 9 - Nguyên tắc hoạt động

 • Hoạt động của Câu lạc bộ là phi lợi nhuận, dựa vào sự đóng góp của các thành viên, các tổ chức và cá nhân để tổ chức các hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Hoạt động của Câu lạc bộ dựa trên các giá trị cốt lõi bao gồm: định hướng chuyên nghiệp, hướng đến tri thức ứng dụng, đề cao tinh thần hợp tác, phát huy trí tuệ tập thể.
 • Câu lạc bộ chủ động tiến hành các hoạt động và tuân thủ luật pháp.
 • Hoạt động của các thành viên Câu lạc bộ là tự nguyện, không vụ lợi, không đề cao cá nhân.

Điều 10 - Đại hội đồng thành viên Câu lạc bộ

 • Đại hội đồng thành viên Câu lạc bộ là cơ quan quyết định cao nhất của Câu lạc bộ. Đại hội đồng thành viên Câu lạc bộ thông qua tất cả các quyết định theo nguyên tắc đa số quá bán.
 • Đại hội đồng thành viên Câu lạc bộ họp thường niên mỗi năm một lần để quyết định các vấn đề.
 • Tổ chức của Câu lạc bộ
 • Phương hướng hoạt động hàng năm của Câu lạc bộ
 • Bầu và miễn nhiệm, bãi nhiệm Ban Đại diện Câu lạc bộ
 • Khi cần thiết, Ban Đại diện Câu lạc bộ có thể triệu tập Đại hội đồng thành viên Câu lạc bộ họp bất thường.

Điều 11 - Ban Đại diện Câu lạc bộ

 • Ban Đại diện Câu lạc bộ, do Đại hội đồng thành viên Câu lạc bộ bầu, là bộ phận đề xuất và tổ chức thực hiện tất cả các hoạt động của Câu lạc bộ theo phương hướng hoạt động hàng năm do Đại hội đồng thành viên Câu lạc bộ quyết định.
 • Ban Đại diện Câu lạc bộ thông qua tất cả các quyết định theo nguyên tắc đa số quá bán.
 • Nhiệm kỳ của Ban Đại diện Câu lạc bộ là 2 năm.
 • Trường hợp thành viên Ban Đại diện Câu lạc bộ vì lý do nào đó đề nghị kết thúc công việc giữa nhiệm kỳ, thì các thành viên còn lại trong Ban Đại diện Câu lạc bộ sẽ bầu bổ sung từ các thành viên của Câu lạc bộ.
 • Giúp việc cho Ban Đại diện Câu lạc bộ có thể có các Ban chuyên môn được thành lập theo quyết định của Ban Đại diện Câu lạc bộ.

Điều 12:

 • Ban Đại diện Câu lạc bộ có trách nhiệm hướng dẫn thi hành điều lệ này. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng thành viên Câu lạc bộ.
 • Mọi thành viên Câu lạc bộ phải thực hiện nghiêm chỉnh Bản điều lệ này và các sửa đổi, bổ sung (nếu có)

CLB CEO18